27/10/2021 | 03:55 GMT+7, Hà Nội

Sửa Luật Thống kê và những kỳ vọng mới

09:57, 18/10/2021

Chỉ tiêu thống kê quốc gia là nội dung quan trọng của Luật Thống kê. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn một số hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới; danh mục này phải được sửa đổi.