06/05/2021 | 21:57 GMT+7, Hà Nội

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới mới: Giảm thời gian làm nội trợ cho phụ nữ

15:09, 14/03/2021

Đây là một trong những mục tiêu đáng lưu ý trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP.