27/10/2021 | 03:35 GMT+7, Hà Nội

Phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn và bền vững

08:00, 26/10/2021

Phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn và bền vững là xu hướng phát triển đô thị bền vững của Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, khái niệm “hạ tầng xanh” còn tương đối mới trong quản lý đô thị ở Việt Nam.