23/02/2024 | 09:50 GMT+7, Hà Nội

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ đối với CCVC ngành BHXH Việt Nam

Cập nhật lúc: 17/01/2023, 13:30

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 (BHXH Việt Nam) đã họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo chức danh .

Thông qua việc tiến hành nghiên cứu, Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với viên chức ngành BHXH Việt Nam.

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành BHXH Việt Nam, Ban soạn thảo đã chỉ ra rằng, mặc dù khối lượng công việc ngày càng gia tăng và mức độ, yêu cầu ngày càng cao nhưng số lượng biên chế của Ngành ngày càng giảm (giảm 10% trong giai đoạn 2016- 2021). Bên cạnh đó, quy định về hệ thống VTVL của ngành BHXH Việt Nam đã không còn phù hợp với thực tiễn, một số VTVL đã điều chỉnh, gộp hoặc thay thế, song nhiều VTVL phát sinh mới lại chưa được quy định.

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ đối với CCVC ngành BHXH Việt Nam
Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ đối với CCVC ngành BHXH Việt Nam

Chính sách tiền lương nói chung đã bộc lộ nhiều bất cập, còn mang nặng tính bình quân. Mặc dù Ngành BHXH Việt Nam đã có quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CCVC gắn với tiền thưởng và lương; tuy nhiên, chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của NLĐ. Quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Chưa phát huy được quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đánh giá và trả lương, thưởng, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác của CCVC, NLĐ.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của Đảng, Nhà nước song còn hạn chế trong việc đánh giá chính xác kết quả đối với từng cá nhân. Một số tiêu chí đánh giá của ngành BHXH Việt Nam đã được định lượng song còn chưa nhiều, các nhiệm vụ của cá nhân chưa được cụ thể hóa trong bảng mô tả VTVL để làm căn cứ tuyển dụng, giao nhiệm vụ, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài gồm 5 nội dung, 136 chuyên đề có chất lượng tốt, được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với nguồn dữ liệu phong phú, đầy đủ, có giá trị sát với mục đích quản lý của ngành BHXH Việt Nam, đồng thời là nguồn dữ liệu quý phục vụ đắc lực cho những nghiên cứu về sau. Cùng với đó, Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định và ban hành các chính sách trong tương lai.

Nguồn: https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/xay-dung-bang-luong-theo-vi-tri-viec-lam-chuc-danh-va-chuc-vu-doi-voi-ccvc-nganh-bhxh-viet-nam-500408.html