26/09/2022 | 04:52 GMT+7, Hà Nội

Máy vi tính không còn sử dụng có phải chất thải nguy hại?

Cập nhật lúc: 18/02/2021, 06:06

Nếu cần xác định ngưỡng chất thải nguy hại thì có những đơn vị nào có thể phân tích được ngưỡng chất thải nguy hại trong thiết bị điện tử?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường, “chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác”. Do vậy, máy vi tính đã lỗi thời và không còn giá trị sử dụng phải được thải bỏ, xử lý theo quy định pháp luật như đối với chất thải.

Theo quy định tại Phụ lục 1C Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại (theo quy định tại QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại) là chất thải nguy hại (có mã chất thải nguy hại: 16 01 03).

Việc phân định chất thải nguy hại phải được thực hiện bởi các tổ chức được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Máy vi tính đã lỗi thời, không còn giá trị sử dụng được phân định là chất thải nguy hại thì phải được quản lý như đối với chất thải nguy hại. Việc thu gom, chuyển giao phải được thực hiện bởi các đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại có khả năng xử lý mã chất thải nguy hại này theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/may-vi-tinh-khong-con-su-dung-co-phai-chat-thai-nguy-hai-53042.html