17/01/2022 | 11:15 GMT+7, Hà Nội

Những quy định về chăm sóc sức khỏe có hiệu lực trong tháng 9/2020

Cập nhật lúc: 01/09/2020, 07:16

Tháng 9 này, nhiều quy định mới điều chỉnh trong lĩnh vực y tế sức khỏe và một số lĩnh vực khác người dùng cần quan tâm.

1. Hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp không quá 800.000 đồng/người/lần

Tại Nghị định 88 của Chính phủ có hiệu lực từ 15/9/2020 quy định mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp, tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động khám, sau khi được bảo hiểm y tế chi trả. Và mức hỗ trợ này không quá 800.000 đồng/người/lần khám.

Theo quy định cũ, mức hỗ trợ vẫn bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám.

2. Tăng mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp

Theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP, mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) có nhiều thay đổi, cụ thể như sau:

Ngoài ra, còn một số quy định về các lĩnh vực khác sẽ có hiệu lực trong tháng 9 như sau:

3. Điều chỉnh thời gian công tác để hưởng Bảo hiểm xã hội

Nghị định mới số 89/2020/NĐ-CP bãi bỏ quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Điều 23 quy định, để hưởng BHXH thì thời gian công tác phải trước ngày 1/1/1995. Với những trường hợp không còn hồ sơ gốc chứng minh quá trình công tác trước ngày 1/1/1995 thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, quyết định.

Ngoài ra, quy định Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm: Rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc và các phòng của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có trách nhiệm sắp xếp giảm Bảo hiểm xã hội huyện theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24.12.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

4. Điều chỉnh thời gian nghỉ hè của giáo viên

Nghị định 84 cũng có hiệu lực từ ngày 01/09/2020, ra quy định mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp.

Cụ thể, giáo viên mầm non, giáo viên các cấp phổ thông, trường chuyên biệt được nghỉ hè 08 tuần bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Giáo viên trường trung cấp và giảng viên cao đẳng được nghỉ hè 06 tuần gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Riêng trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc cấp bách, thời gian nghỉ hè của các đối tượng trên sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định theo thẩm quyền.