17/07/2024 | 03:33 GMT+7, Hà Nội

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt 28,63% kế hoạch

Cập nhật lúc: 04/07/2023, 11:51

Tỷ lệ ước giải ngân 6 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 28,63% kế hoạch, theo thông tin từ Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 là  817.307,3  tỷ đồng  trong đó kế hoạch vốn đã giao là 804.420,1 tỷ đồng (vốn trong nước là 772.490,7 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 31.929,4 tỷ đồng); kế hoạch vốn chưa giao là 12.887,2 tỷ đồng. Số vốn NSTW chưa giao bao gồm:

Vốn trong nước là 11.862,2 tỷ đồng; trong đó: Vốn NSTW không kể CTMTQG là 11.679,0 tỷ đồng; Vốn CTMTQG là 183,2 tỷ đồng.- Vốn nước ngoài (CTMTQG xây dựng nông thôn mới) là 1.025 tỷ đồng.

Về giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2023, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 158.363,3 tỷ đồng, đạt 19,68% kế hoạch. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là 226.159,2 tỷ đồng, đạt 28,11% kế hoạch

Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023, cho thấy, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 5.819,6 tỷ đồng, đạt 11,29% kế hoạch (51.542,7 tỷ đồng).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là 10.580,330 tỷ đồng, đạt 20,47% kế hoạch.

Thông tin về giải ngân vốn kế hoạch của năm 2023, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 152.543,7 tỷ đồng, đạt 20,26% kế hoạch (752.877,4 tỷ đồng([1])) và đạt 21,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,2 tỷ đồng) (cùng kỳ năm 2022 đạt 18,8% kế hoạch và đạt 20,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong đó, vốn trong nước là 149.065,16 tỷ đồng (đạt 20,56% kế hoạch giao là 724.902,4 tỷ đồng), trong đó vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế là 17.977 tỷ đồng (đạt 14,9% kế hoạch giao là 129.560 tỷ đồng).

Vốn nước ngoài là 3.478,6 tỷ đồng (đạt 12,43% kế hoạch giao là 27.975 tỷ đồng). Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là 215.578,9 tỷ đồng, đạt 28,63% kế hoạch (đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Vốn trong nước là 211.181,9 tỷ đồng (đạt 29,13% kế hoạch và đạt 31,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), trong đó vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế là 24.281 tỷ đồng (đạt 20,1% kế hoạch giao là 129.560 tỷ đồng). Vốn nước ngoài là 4.397 tỷ đồng (đạt 15,72% kế hoạch).

Tỷ lệ ước giải ngân 6 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 28,63% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 30,49%, số vốn giải ngân 6 tháng tăng hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022 ((cùng kỳ năm 2022 đạt 25,68% kế hoạch và đạt 27,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, về số tuyệt đối cao hơn 65.163,1 tỷ đồng so với số kế hoạch đầu tư nguồn NSNN đã giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2022).

Nguồn: https://baodansinh.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-6-thang-dau-nam-dat-2863-ke-hoach-20230704153912.htm