14/06/2024 | 02:28 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội: Rà soát, đề xuất miễn, giảm các loại phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật lúc: 29/03/2023, 10:02

Ngày 28/3, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 844/UBND-KSTTHC về việc tổ chức thực hiện miễn, giảm các khoản thu phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến khi công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Văn bản nêu, UBND thành phố nhận được Văn bản số 1531/STC-QLG ngày 22-3-2023 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả rà soát các khoản phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến khi công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

UBND thành phố đồng ý đề xuất của Sở Tài chính về việc giao các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện việc rà soát các loại phí, lệ phí theo hình thức dịch vụ công trực tuyến; chủ động đề xuất mức miễn, giảm phí, lệ phí đối với từng loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND thành phố theo hướng có cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; gửi Sở Tài chính - Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa thành phố Hà Nội trước ngày 10-4-2023 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chủ trương ban hành quy định các khoản phí, lệ phí khi áp dụng hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Hà Nội: Rà soát, đề xuất miễn, giảm các loại phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến
Hà Nội: Rà soát, đề xuất miễn, giảm các loại phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị khác có đề nghị miễn, giảm các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố đối với nhóm thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm dự thảo tờ trình báo cáo UBND thành phố (trong đó làm rõ sự cần thiết, cơ sở đề xuất chính sách, đánh giá tác động khi triển khai....) gửi Sở Tài chính để tổ chức thẩm định và thực hiện các quy trình theo quy định.

Sở Tài chính được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố việc triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Tài chính; khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ UBND thành phố giao về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023; tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/1059522/ha-noi-ra-soat-de-xuat-mien-giam-cac-loai-phi-le-phi-dich-vu-cong-truc-tuyen?fbclid=IwAR0_IhlUmfvtaJ65sremEgvWcn0vn05vVqMHZRtI2Kpu9vMG7VKbqpKXffQ