10/05/2021 | 12:57 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội đôn đốc tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp

Cập nhật lúc: 11/10/2020, 11:10

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4836/UBND-KT, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án cụm công nghiệp, sớm đưa vào hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế trong bối cảnh thành phố thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố, UBND các huyện, thị xã có cụm công nghiệp căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố, chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2294/UBND-KT ngày 9-6-2020; đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư các cụm công nghiệp triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng đảm bảo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt; tham mưu, đề xuất UBND thành phố xử lý các trường hợp vi phạm, chậm khởi công, triển khai do chủ đầu tư không đủ năng lực theo quy định.

Hà Nội đôn đốc tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp

Về biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc về đất đai: Các dự án cụm công nghiệp thuộc danh mục dự án nhà nước thu hồi đất cần được quán triệt và tuyên truyền tới các tổ chức và cá nhân liên quan. UBND các huyện, thị xã căn cứ chủ trương thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, triển khai trình tự, thủ tục liên quan đến điều tra, khảo sát, kiểm đếm làm cơ sở để lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; việc ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ sẽ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đối với các dự án cụm công nghiệp phải chuyển mục đích sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên: Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5187/VP-ĐT ngày 24-6-2020 của Văn phòng UBND thành phố; báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các dự án theo quy định.

UBND các huyện cần tiếp tục nỗ lực, quyết liệt, tập trung nguồn lực và sự ưu tiên trong tổ chức thực hiện. Thực hiện chế độ giao ban chỉ đạo định kỳ hằng tuần đối với chủ đầu tư cụm công nghiệp về công tác triển khai dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp triển khai thực hiện, đồng thời, công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật với công tác xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư thứ phát. Tiến hành thủ tục ký quỹ thực hiện dự án đầu tư sau khi đã GPMB để làm thủ tục nhà nước giao đất, cho thuê đất, triển khai thực hiện dự án theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Công Thương phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ quá trình lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố trước khi làm thủ tục về đất đai đối với các cụm công nghiệp được thành lập trong năm 2020; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.