27/01/2022 | 16:33 GMT+7, Hà Nội

Thực hiện tinh thần "góp gió thành bão" đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật lúc: 25/08/2020, 16:42

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần “góp gió thành bão”.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương phải nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà thành phố đã chỉ đạo; Quán triệt tới các đơn vị trực thuộc theo tinh thần “góp gió thành bão” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 4058/UBND-KHĐT ngày 21/8/2020 về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại hội nghị với Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; định hướng xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, theo Thông báo số 2558/TB-TU ngày 14/4/2020 của Thành ủy.

UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công

Các đơn vị, địa phương phải nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà UBND thành phố đã chỉ đạo; Quán triệt tới các đơn vị trực thuộc theo tinh thần “góp gió thành bão” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện, đề xuất việc thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ công tác đặc trách do lãnh đạo UBND thành phố chủ trì để chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án; Kiểm điểm tiến độ giải quyết, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, trình tự, thủ tục, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án; Định kỳ báo cáo kết quả triển khai các dự án đầu tư công.

Sở Xây dựng phải chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn cho người, máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công các dự án trong điều kiện bình thường và trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh; Tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện quy định của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó có điều khoản quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020.

Sở Nội vụ cần tham mưu cho UBND thành phố rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và nhân sự tại các ban quản lý dự án của thành phố, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng; Chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đề xuất, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã và các ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành của thành phố xác định danh mục các dự án, công trình (đặc biệt là công trình cấp bách, trọng điểm) khởi công hoặc hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

Về định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 theo hướng bám sát Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của các bộ và UBND thành phố.

Trong đó, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu để UBND thành phố phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước và xác định tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; Trước mắt, có đánh giá thêm tác động của dịch Covid-19 tới khả năng cân đối ngân sách thành phố.