22/10/2021 | 11:23 GMT+7, Hà Nội

Thống nhất chủ trương xây dựng 3 phương án tăng trưởng ngành nông nghiệp Hà Nội

Cập nhật lúc: 05/04/2021, 16:44

Phương án 1 với mức tăng trưởng là 3% theo kịch bản thành phố đã giao; phương án 2, phấn đấu mức tăng trưởng là 4,2%; phương án 3 (phương án phấn đấu) là 4,5%.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 172/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, tại cuộc họp về tình hình và giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp Hà Nội năm 2021.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền thống nhất chủ trương xây dựng 3 phương án tăng trưởng ngành Nông nghiệp Hà Nội năm 2021 theo đề xuất của Sở NN&PTNT, cụ thể: Phương án 1 với mức tăng trưởng là 3% theo kịch bản thành phố đã giao; phương án 2, phấn đấu mức tăng trưởng là 4,2%; phương án 3 (phương án phấn đấu) là 4,5%.

UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục rà soát số liệu, nội dung của từng phương án tăng trưởng nêu trên, chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế, dư địa của từng lĩnh vực (cây trồng, vật nuôi, thủy sản...), lưu ý các phương án tăng trưởng có giải pháp thực hiện, phát triển ngành Nông nghiệp Hà Nội cần gắn với nhu cầu của thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo Sở và đơn vị trực thuộc trong tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo UBND thành phố trước ngày 5-4-2021.

Mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hợp tác xã Rau quả Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).
Mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hợp tác xã Rau quả Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).

Cho ý kiến về phương hướng cụ thể đối với từng lĩnh vực, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT rà soát, đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng: Trước mắt, cần tăng diện tích sản xuất rau và cây ăn quả sạch, an toàn, lúa chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; lựa chọn các giống mới có năng suất, chất lượng cao tạo ra sản phẩm hàng hóa, phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô và hướng tới xuất khẩu. Về dài hạn, cần xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại giá trị gia tăng cao.

Cùng với đó, chú trọng những sản phẩm cây trồng, dịch vụ, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với nhu cầu và phục vụ phát triển đô thị, phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình mặt bằng đất đai khu vực đô thị, khu vực ven đô, phát triển các mô hình trang trại nông nghiệp trong đô thị.

Sở NN&PTNT phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trường hợp tiếp tục để tình trạng diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang trong thời gian tới; tham mưu, báo cáo UBND thành phố các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy định.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/thong-nhat-chu-truong-xay-dung-3-phuong-an-tang-truong-nganh-nong-nghiep-ha-noi-233880.html