10/05/2021 | 12:15 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội: Đẩy mạnh ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu

Cập nhật lúc: 07/12/2019, 15:15

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Đề án số 56-ĐA/BCĐ, về đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố.

Theo đề án, các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện ra những bất cập trong công tác quản lý nhà nước, những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí để làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và vai trò của các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Bảo đảm 100% các trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí phải được xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.

100% tố cáo về tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên được xem xét, giải quyết theo đúng quy định, nhằm mục đích giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

100% cấp ủy, cơ quan, đơn vị đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm để tổ chức thực hiện.

Tăng từ 20% trở lên số cuộc thanh tra một số lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; hoạt động xuất - nhập khẩu; thu - chi ngân sách; quản lý tài sản công; công tác cán bộ; dịch vụ hành chính công; cấp giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh; lĩnh vực hải quan, thuế, quản lý thị trường; quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận, chuyển đổi quyền sử dụng đất; lĩnh vực đầu tư, xây dựng; y tế, giáo dục; giao thông vận tải; lĩnh vực tư pháp, hộ tịch...

100% kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát về phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, kết hợp với phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được thực hiện; kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, giám sát được công khai theo đúng quy định; các vi phạm, thiếu sót phải được khắc phục nghiêm túc, kịp thời.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa không “phong bì” để phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; tăng cường thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đổi mới công tác cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát phát hiện vi phạm; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân...

HP