06/02/2023 | 12:27 GMT+7, Hà Nội

Đề xuất 2 nhóm giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công

Cập nhật lúc: 15/09/2022, 06:31

Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022, Bộ KH&ĐT đề xuất 2 nhóm giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022.

Tính đến ngày 31/8/2022, tổng vốn NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân là 507.998,244 tỷ đồng, đạt 93,7% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó vốn trong nước đạt 93,4% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 98,8% kế hoạch.

Đề xuất 2 nhóm giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công
Đề xuất 2 nhóm giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công

Theo báo cáo số 6368/BC-BKHĐT của Bộ KH&ĐT gửi Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về tình hình phân bổ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm 2022, Bộ KH&ĐT đề xuất 2 nhóm giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại năm 2022.

Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách. Trong nhóm giải pháp này, Nghị quyết phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong rà soát các quy định pháp luật.
Thứ hai, tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trong nhóm giải pháp này, Nghị quyết phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong phạm vi được giao quản lý.

Đối với các nhiệm vụ, dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trường hợp cần bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện các dự án ngay trong năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có văn bản đề xuất, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp chung.

Hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia chậm nhất đến hết ngày 15/9/2022.

UBND các tỉnh, thành phố cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Nguồn: https://congly.vn/de-xuat-2-nhom-giai-phap-trien-khai-ke-hoach-dau-tu-cong-213470.html