24/04/2024 | 03:04 GMT+7, Hà Nội

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 3/2023

Cập nhật lúc: 21/03/2023, 06:24

Tiêu chuẩn thành viên hội đồng quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính, quy định điều kiện thành lập Chi cục thuộc Sở NN&PTNT, ... là một trong những chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 3/2023.

Tiêu chuẩn thành viên hội đồng quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính

Thông tư 11/2023/TT-BTC về Hội đồng quản lý (HĐQL) và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQL trong đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập thuộc lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ ngày 31/3/2023.

Theo đó, tiêu chuẩn của thành viên HĐQL quy định như sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và ý thức kỷ luật tốt;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

- Có trình độ từ đại học trở lên;

- Không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định;

- Độ tuổi đảm bảo để đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ (05 năm).

Đối với Chủ tịch HĐQL, ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên HĐQL nêu trên thì còn phải có kinh nghiệm quản lý hoặc chuyên môn về lĩnh vực hoạt động của ĐVSN công lập.

Chủ tịch và các thành viên khác của HĐQL do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của ĐVSN công lập bổ nhiệm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Quy định điều kiện thành lập Chi cục thuộc Sở NN&PTNT

Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện có hiệu lực từ ngày 31/3/2023.

Theo đó, việc thành lập chi cục thuộc Sở NN&PTNT (bao gồm cả tổ chức bên trong) phải phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành và đáp ứng đủ tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020.

- Trường hợp thành lập chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở thì thực hiện sắp xếp các tổ chức cấp phòng của chi cục theo đúng tiêu chí quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ;

- Trường hợp không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập chi cục hoặc đủ tiêu chí nhưng không cần thiết thành lập chi cục thì Sở NN&PTNT báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại các chi cục thuộc Sở hoặc tổ chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở để thực hiện nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực đó.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc Sở NN&PTNT được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT .

Định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước

Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn (KTTH) của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 26/3/2023.

Theo đó, trình tự các bước lập và ban hành kế hoạch KTTH gồm:

- Định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch KTTH;

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện dự kiến kế hoạch KTTH;

- Ban hành kế hoạch KTTH.

Trong đó, định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch KTTH như sau:

- Trước ngày 15/6 hàng năm, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch KTTH cùng thời điểm ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm sau, trong đó định hướng một số nội dung chủ yếu về các chủ đề kiểm toán trong giai đoạn 03 năm, các chủ đề thực hiện kiểm toán hàng năm hoặc định kỳ theo quy định; một số nội dung kiểm toán cần quan tâm của Kiểm toán nhà nước.

- Định hướng xây dựng kế hoạch KTTH được thực hiện thông qua việc xem xét, phân tích các thông tin nêu tại Điều 4 Quy định này.

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường

Thông tư 08/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 86/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 có hiệu lực từ ngày 24/3/2023.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016.

Số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết kể từ ngày 24/03/2023 được hạch toán vào thu nhập khác của năm tài chính hiện hành. Kế toán doanh nghiệp thực hiện như sau:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 711- Thu nhập khác

Nguồn: https://baodansinh.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-cuoi-thang-3-2023-20230320135618.htm