23/02/2024 | 09:59 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 khoảng 7%

Cập nhật lúc: 06/02/2023, 13:30

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình nêu rõ mục tiêu tổng quát đó là: Thúc đẩy tăng trưởng ổn định kinh tế Thủ đô, kiểm soát lạm phát. Tiếp tục củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 khoảng 7%
Hà Nội phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 khoảng 7%

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh công tác quy hoạch.

Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Chương trình cũng xác định rõ 22 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 7%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng/người/năm; vốn đầu tư xã hội thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát Chỉ số giá tiêu dùng dưới 4,5%; giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022...

Căn cứ các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu, Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chỉ đạo, điều hành tập trung vào 6 trọng tâm. Trong đó, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVII), các kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, các nghị quyết của HĐND Thành phố, các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương... tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra. Giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh đó, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và giai đoạn 2021-2025; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo kế hoạch; xử lý dứt điểm, hiệu quả các vấn đề tồn đọng trong đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án đầu tư chậm tiến độ. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích. Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thành phố cũng đẩy nhanh công tác quy hoạch. Phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, nông thôn. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực bảo đảm đồng bộ. Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-phan-dau-tang-truong-tong-san-pham-tren-dia-ban-nam-2023-khoang-7-321744.html