23/02/2024 | 09:39 GMT+7, Hà Nội

Đề xuất giao Hà Nội chủ động quyết định biên chế cán bộ

Cập nhật lúc: 20/11/2023, 09:22

Một số đại biểu Quốc hội đề xuất nên giao cho HĐND TP Hà Nội được chủ động quyết định biên chế cán bộ căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm và đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Chính phủ đã chính thức trình Quốc hội về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để các đại biểu cho ý kiến lần đầu.

Cho ý kiến về dự thảo, đa số đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) với những nội dung cơ bản như trong tờ trình của Chính phủ để xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước.

Đại biểu Tạ Thị Yên - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhất trí với đề xuất quy định trong dự thảo luật về mô hình chính quyền các cấp của Thủ đô Hà Nội theo hướng giữ nguyên và ổn định như nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, việc đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền thành phố trong quy định một số nội dung thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, coi đây là bước đột phá quan trọng, tạo tiền đề cho thành phố thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù trong dự thảo luật.

Về số lượng biên chế, theo đại biểu Tạ Thị Yên, nên đặt trọng tâm, tập trung vào việc tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hợp lý với yêu cầu của Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại biểu Tạ Thị Yên - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Đại biểu Tạ Thị Yên - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Đó là xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu quản trị trong giai đoạn phát triển mới trên nền tảng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ số trong quản trị Thủ đô.

Do đó, đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng, nếu chỉ quy định như dự thảo luật hiện tại là “giao cho HĐND thành phố đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể về số lượng biên chế tăng thêm” thì chưa rõ ràng, cụ thể.

Trên cơ sở đó, đại biểu Tạ Thị Yên đề xuất nên nghiên cứu quy định theo hướng giao cho HĐND thành phố chủ động quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của chính quyền thành phố.

Nên tăng đại biểu HĐND chuyên trách

Về số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đại biểu Tạ Thị Yên đồng tình với dự thảo luật quy định nâng từ 95 lên 125 đại biểu; tăng tỷ lệ đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 25%, đây được coi là giải pháp cần thiết để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của HĐND.

Theo đại biểu Tạ Thị Yên, việc tăng từ 2 lên 3 Phó Chủ tịch HĐND thành phố và mở rộng thành phần của Thường trực HĐND so với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng khá phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Tuy nhiên, đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng cũng có thể nghiên cứu thêm việc đổi mới phương thức làm việc của HĐND thành phố để nâng cao hơn tính chuyên nghiệp và chất lượng, hiệu quả hoạt động của thiết chế này phù hợp với sự phát triển của Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Do đó, các hình thức, phương pháp, công cụ cũng nên cân nhắc thêm theo hướng số hóa và tính đại diện, quyền lợi của cử tri và Nhân dân Thủ đô để bộ máy được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn.

Cũng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, hiện nay dự thảo luật vẫn quy định Hà Nội duy trì HĐND cấp quận trong khi thực tế triển khai tại TP HCM và Đà Nẵng cho thấy, việc không tổ chức HĐND cấp quận mang lại hiệu quả rất cao.

Do đó, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, Hà Nội có thể nghiên cứu mô hình này để tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố, bởi với việc tăng 30 đại biểu không phải là ít.

Tuy nhiên, hiện nay Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định là không tăng số lượng đại biểu hoạt động kiêm nhiệm mà nên tăng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Vì vậy, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị cần chú trọng tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách để nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm khả năng đảm đương thêm các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền cho Hà Nội theo dự thảo luật và phù hợp với yêu cầu tổ chức chính quyền đô thị.

Nguồn: https://tiin.vn/chuyen-muc/24/de-xuat-giao-ha-noi-chu-dong-quyet-dinh-bien-che-can-bo.html?fbclid=IwAR1PKSwursA_-4127xz77H6uZAuuJHkhQFInrLqH8jMvBReCRMc4NxRMBv0